REGULAMIN KONKURSU „Ulubione danie z Zagrodowego”

listopad 2016

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Ulubione danie z Zagrodowego” i zwany jest w dalszej części regulaminu „Konkursem”.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą „Ulubione danie z Zagrodowego” (dalej zwany „Konkursem”).
3. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród w Konkursie jest SEDAR S.A. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Radzyńska 3, 21-560 Międzyrzec Podlaski wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000108829, o kapitale zakładowym w wysokości 1 590 000 zł opłaconym w całości, NIP 5380002923 (zwana dalej: „Organizatorem”). Techniczną obsługą aplikacji konkursowej oraz wysłaniem nagród zajmie się na rzecz i w imieniu Organizatora spółka Performance Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Idzikowskiego 19, 02-704 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000253394.
4. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną czy grą, której wynik zależny jest od przypadku.
5. Konkurs trwa od dnia 25.10.2016 r. do dnia 25.11.2016.
6. Możliwość zgłoszenia udziału w Konkursie trwa w dniach od 25.10.2016 r. godz. 10:00 do 25.11.2016 r. do godziny 23:59.
7. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, konsumentów w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego zamieszkałych na terenie Polski, które spełnią warunki określone w pkt 8 i pkt 10 niniejszego Regulaminu.
8. Konkurs jest prowadzony na profilu marki Zagrodowy na Facebooku.
9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (zatrudnieni na jakiejkolwiek podstawie, w tym w szczególności na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług lub innej umowy cywilnoprawnej) Organizatora oraz spółek z grupy Drosed (Roldrob S.A., Drosed S.A., Drop S.A., Drosed Surowiec Sp. z o.o. Pol-Pasz Sp. z o.o.) oraz Performance Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, ani rodzice małżonków.
10. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej:
www.zagrodowy.pl/regulamin-konkursu-ulubione-danie
11. Uczestnik przystępując do konkursu akceptuje zasady niniejszego Regulaminu.
12. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy w dniach od 25.10.2016 r. godz. 10:00 do 25.11.2016 r. godz. 23:59 spełnią łącznie wszystkie poniższe warunki:
• A/ pod postem konkursowym na tablicy profilu marki Zagrodowy na Facebooku opublikują zdjęcie ulubionego dania przyrządzonego z drobiu marki Zagrodowy wraz z etykietą zakupionego produktu obok potrawy.
• B/ wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Data i godzina opublikowania zgłoszenia nie może być wcześniejsza ani późniejsza, niż data i godzina określona w Regulaminie.
13. Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. W przypadku zgłoszenie większej liczby zgłoszeń przez jednego Uczestnika Konkursu, uwzględnianie jest tylko pierwsze zgłoszenie.
14. Z chwilą opublikowania zdjęcia Uczestnik oświadcza, że jest autorem zdjęcia i przenosi na Organizatora nieodpłatnie wszelkie autorskie prawa majątkowe do wykonanego zdjęcia w zakresie wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
15. Nagrody:
• 3 równorzędne nagrody I stopnia,
• 2 równorzędne nagrody II stopnia
• oraz 10 nagród III stopnia (wyróżnień).
Nagroda I stopnia:
• Karta upominkowa o wartości 500 zł do sklepu Home&You oraz zestaw gadżetów o wartości 100 zł: 2 filiżanki, 2 kubki, lunchbox, powerbank, pendrive, długopis.
Nagroda II stopnia:
• Karta upominkowa o wartości 300 zł do sklepu Home&You oraz zestaw gadżetów o wartości 100 zł: 2 filiżanki, 2 kubki, lunchbox, powerbank, pendrive, długopis.
Nagroda III stopnia (wyróżnienie):
• Zestaw gadżetów o wartości 100 zł: 2 filiżanki, 2 kubki, lunchbox, powerbank, pendrive, długopis.
16. W przypadku jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego zwycięzca nagrody będzie zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody w konkursie Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną odpowiadającą 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Kwota nagrody pieniężnej nie zostanie wypłacona Laureatowi, ale zostanie przez Organizatora przeznaczona, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, na pokrycie 10-procentowego, zryczałtowanego podatku od nagrody w konkursie, którego płatnikiem zgodnie z przepisami prawa podatkowego jest Organizator.
17. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
18. Nierozdysponowane nagrody pozostają własnością Fundatora.
19. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w ramach Konkursu.
20. Laureaci Konkursu zostaną wybrani przez 3-osobową Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.
21. Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów oceniając pomysłowość, oryginalność i estetykę zgłoszeń Konkursowych oraz ich zgodność z Regulaminem.
22. Ogłoszenie wyników i Wydanie nagród :
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.zagrodowy.pl/laureaci-konkursu-ulubione-danie w dniu 30 listopada 2016 oraz przesłane do zwycięzców za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku.
23. Laureaci są zobowiązani w terminie do 10 grudnia 2016 roku do przekazania za pośrednictwem wiadomości prywatnej przesłanej na profilu marki Zagrodowy na Facebooku adresu zamieszkania, na który ma zostać wysłana nagroda. Nie wysłanie danych adresowych w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest równoznaczne z rezygnacją przez Laureata z Nagrody.
24. Nagrody zostaną wydane Laureatom poprzez nadanie ich w terminie do dnia 14 grudnia 2016 r. przesyłką pocztową lub kurierską na adres podany przez Laureata w wiadomości prywatnej przesłanej na profilu marki Zagrodowy na Facebooku.
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie Laureata.
26. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane tylko w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu na adres Organizatora: SEDAR S.A. ul. Radzyńska 3, 21-560 Międzyrzec Podlaski z dopiskiem reklamacja „Konkurs Zagrodowy”. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
27. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres wraz z kodem pocztowym oraz powody reklamacji.
28. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora konkursu w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi wyłącznie w przypadku zgłoszeń spełniających wszystkie powyższe wymagania.
29. Organizator rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień niniejszego regulaminu. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
30. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc wiadomość prywatną na profilu marki Zagrodowy na Facebooku.
31. Dane osobowe Uczestników Konkursu (imię, nazwisko, adres email, a w przypadku Laureatów także adres zamieszkania) będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie.
32. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest – w
rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy – Organizator.
33. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród. Dane osobowe przechowywane będą tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte.
34. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla miejsca zamieszkania Uczestnika.
35. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.